czy można wyjechać za granicę na pozwoleniu czasowym
Newsy iPod Touch – Recenzje, Poradniki

Temat: Wyjazd zagraniczny i miekki dowod

Czy ktos zna przepisy ktore reguluja ten problem?
Chodzi o to czy mozna wyjechac za granice lub poruszac sie po Unii na tzw miekkim dowodzie.
Dotyczy auta kilkuletniego,bielych tablic.

Jak najbardziej można, trzeba tylko pamiętać aby pozwolenie czasowe nie przekroczyło daty ważności w trakcie dłuższej wycieczki.
Źródło: morski.org.pl/forum/viewtopic.php?t=1317Temat: [Wycieczek] Oldtimershow Berlin 3-5 czerwca 2006

to mam tylko pytanie o to pozwolenie na wyjazd od konserwatora zabytków... Czy ktoś to będzie załatwiał..?? Wszędzie mnie straszą konsekwencjami... choć w zeszłym roku bez problemu przejechałem kilkanaście granic. Co z tym w końcu jest..?
Dodzwoniłem sie do konserwatora. Moje informacje proszę uznać za niepotwierdzone, bo nieco mnie przerażają. Pytałem o pozwolenie na czasowy wywóz samochodu starszego niż 25 lat do kraju UE:
1. Życzą sobie ekspertyzy rzeczoznawcy, płatnej, rzecz jasna
2. Dostarczyć nalezy dodatkowo dwa zdjęcia w formacie 9x13 cm
3. Potem jest wypisanie druczków, wniosków itd. włącznie z opłata skarbową
4. Oczekiwanie na odpowiedź - ok. 2 tygodni (Zaporożce cenne są...)
Szacowny urząd jest niezwykle otwarty na petentów. Przyjmuje ich "aż" dwa razy w tygodniu. We wtorki i w piątki od 9 do 13.
Przed wyjazdem to Szwecji pozwolenia były już chyba załatwiane - może wypowie się ktoś bardziej doświadczony w tej kwestii? Bo jesli to tak wygląda, to trzeba się spieszyć. Do tego koszt ekspertyzy. Ile to kosztuje? Bo jak sporo, to skutecznie może powiększyć koszty wyjazdu.
Źródło: morski.org.pl/forum/viewtopic.php?t=494


Temat: Miękki dowód, jego ważność i wyjazd
Miękki dowód, jego ważność i wyjazd
  Witam,

Sytuacja przedstawia się następująco:
1. Kupiłem samochód,
2. W dniu 4.06.2009 byłem w urzędzie komunikacji go przerejestrować,
dostałem miękki dowód (pozwolenie czasowe) ważny do 4.07.2009r.
3. Dzwoniłem do ww. urzędu i się okazuje, że nie ma szans żeby dowód był do
4.07, chcą mi przedłużyć ważność pozwolenia czasowego o 2 tygodnie.

I tu zaczynają się schody, 12.07 chcę wyjechać za granicę (UE) na 2
tygodnie, zgodnie z Ust. o ruchu drogowym (Art. 74 ust. 3) nie mogę
przedłużyć dowodu więcej niż na 2 tygodnie.

Zatem:
- Czy mogę przedłużyć pozwolenie o kolejne 2 tyg. przed upływem jego
ważności (3.07 przedłużę do 17.07 i powiedzmy 9.07 do 31.07)?
- Może ktoś wie jakie są konsekwencje podróżowania z pozwoleniem, którego
ważność się skończyła, zwłaszcza poza PL?
- Jak to można inaczej załatwić?

Pozdrawiam

--
Andrzej

Źródło: forumkierowcow.pl/showthread.php?t=14114


Temat: Wyjazd Trabantem

to wtedy bierzesz odpowiedniej dlugosi gazo rurke i tlumaczysz panu co i jak;p

Chlopaki, jakbym mial pozwolenie czasowe na Trabika to moge nim wyjechac za granice?
Źródło: trabantowy.prohost.pl/tt/forum/viewtopic.php?t=157


Temat: powrót do Polski :( (kiedy???)
Osoba , która ma nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, ale stawiła się już do poboru może wyjechać za granicę po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego. Polega on na obowiązku zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż dwa miesiące (najpóźniej w dniu wyjazdu), jak również zgłoszenia powrotu z tego wyjazdu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania, burmistrzowi, wójtowi lub prezydentowi miasta.

Podstawa: art. 15 ustawy o z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.2006.139.993 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą.
(Dz.U. 2004.140.1480 z późn. zm.)

Konsekwencje nie dopełnienia obowiązku meldunkowego reguluje art. 147 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971.12.114 z późn. zm.) „kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”

Konsekwencje uchylania się od obowiązku służby wojskowej reguluje art. 224
w powiązaniu z art. 228 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2004.241.2416)
Art. 224; „Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie:
1) nie zgłasza się do rejestracji albo nie stawia się do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
2) nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
3) nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim, 3a) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące pracownika o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku,
3b) nie zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące studenta (ucznia) o przyjęciu go do szkoły, skreśleniu z listy studentów (uczniów), wydaleniu, udzieleniu mu urlopu w nauce oraz o ukończeniu przez niego studiów (nauki),
4) nie dopełnia w określonym terminie wojskowego obowiązku meldunkowego,
5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej,
6) opuszcza terytorium Państwa lub przebywa za granicą bez zezwolenia organów wojskowych, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Art. 228; „Kto w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej służby przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 224, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.”


W przypadku otrzymania karty powołania osoba, która chce wyjechać za granicę musi złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce pobytu wojskowego komendanta uzupełnień o uzyskanie pozwolenia na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku podaje swoje imię i nazwisko, adres, PESEL, planowany termin wyjazdu i powrotu, kraj wyjazdu, oraz przesłanki i okoliczności uzasadniające konieczność wyjazdu. Komendant wydaje decyzję administracyjną, którą doręcza poborowemu na piśmie – na decyzję odmowną przysługuje odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

źródło:http://www.mon.gov.pl/index.php
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3465
© Newsy iPod Touch – Recenzje, Poradniki design by e-nordstrom